ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
на „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД
Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и използвате услугите, които предлагаме.
Тук можете да намерите информация за това, какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.
I. Кои сме ние и как да се свържете с нас?

„СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 204671155 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул.“Лидице“ №1, представлявано от управителя Иванка Крачунова, с e-mail: party_dance1@abv.bg.
„СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на предмета на дейност на дружеството, като седалището и адресът на управление са: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул.“Лидице“ №1– на който адрес може да изпращате по пощата искания до Отговорното лице за защита на личните данни – Иванка Крачунова, лично да подадете исканията си в Регистратурата на горепосоченото седалище и адрес на управление.
Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: party_dance1@abv.bg
В съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.
1.1. Нашата политика за поверителност накратко:
● Без ваше съгласие няма да използваме неправомерно Вашата лична информация.
● Няма да Ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения свързани с промяна в графика на заявените от Вас курсове, които са част от услугата, която Ви предоставяме.
● Поемаме ангажимент да пазим Вашата лична информация и да предприемаме мерки за обезпечаване на нейната сигурност.
● Настоящата Политика за поверителност, може да бъде периодично изменяна и актуализирана, без предизвестие. В такива случаи, актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата страница, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронна поща. Датата на последна актуализация ще бъде отбелязана в края на настоящата Политика за поверителност.
● Молим да имате предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашия уеб сайт www.salsadiva.info. Те не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашият уеб сайт има външни връзки и препратки.
1.2. Какви данни събираме, за какви цели ги използваме и какви са нашите основания за обработване на лични данни?

„СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД, обработва лични данни във връзка със следните основни дейности: организиране и провеждане на уроци по танци, аеробни занимания и различни спортни дейности, състезания, фестивали и други събития, партита, така също и частни мероприятия.
• При попълване на форма за записване в избрана от Вас група, съобразно предоставения график на страницата на уеб сайта http://www.salsadiva.info/groupsubmit.php, обработваните данни са: име и фамилия / са ни необходими за да идентифицираме нашия клиент/, e-mail /за да Ви потвърдим обстоятелства свързани със заявената от Вас услуга/ и мобилен телефон за контакт/ за да се свържем с Вас в случай на нужда във връзка със заявения от Вас курс или когато искаме спешно да Ви уведомим за промени в групите или други обстоятелства/;
Възможно е да Ви помолим да ни предоставите допълнителна лична информация, чрез имейл или в телефонен разговор, с цел да предоставим персонализирана и адекватна услуга.
• Когато лицето, което желае да посещава някоя от организираните от нас групова тренировка/занятие и/или мероприятие е неполълнолетно лице, за да му предоставим услугата изискваме информация за имената, рожденна дата и родствената връзка между ползвателя на услугата и лицето, което се легитимира като негов родител или попечител и разрешава предосатвянето на услугата.
• „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД обработва лични данни на ползватели на карти MultiSport и Sodexo Sport Pass („субекти на личните данни по смисъла на GDPR) при изпълнение на договори за предоставяне на услуги. За да може ползвател на карта MultiSport и/или Sodexo Sport Pass да използва спортни, възстановителни и други услуги, включени в предоставената с картата програма, като партньор, управляващ спортните обекти, посещавани от ползвателите на горепосочените карти, обработваме тези лични данни само по инструкции на Бенефит Системс и Содексо, спазвайки от своя страна задължение за спазване изискванията на Общия Регламент (GDPR).
• За да издадем карта на конкретен ползвател на спортен обект на „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД, „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД събира три имена, посоченият от Вас спорт или танц, брой тренировки за които се отнася, период на валидност и подпис, които обикновено са принтирани върху картата.
• Нашият уебсайт Ви предлага възможност да Ви изпращаме актуална информация за нови групи за уроци по Салса, Бачата и Меренге, нови групи за уроци по Аржентинско танго и Народни танци, нови групи за уроци по Тае Бо, Зумба танци, Кардио балет, Пилатес, салса партита и танцови събития, уъркшопи провеждани от денс центъра, които предлагаме, като се абонирате за нашият информационен бюлетин. За целта е необходимо да предоставите единствено имейл адрес. Обработваме предоставената категория лични данни въз основа на легитимния ни интерес да поддържаме нашите клиенти и потенциални клиенти информирани за актуални и предстоящи групи и танцови събития. Обработваме тези данни и въз основа на Вашето съгласие да получавате информационен бюлетин, което сте изразили чрез предоставяне на имейл адреса си и натискане на бутона за абониране.
1.3. Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти:
Клиентски профил/Клиентско досие: Ако сте използвал някоя от предлаганите от нас услуги, ние ще продължим да пазим информация за Вас и след като вече сме Ви предоставили съответната услуга – Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и др. относими данни свързани с предлаганите от нас услуги. Правим това поради две причини:
На първо място, тази информация ни е необходима, в случай на Ваши претенции или претенции на ползвателя на услугата, която сме предоставили, за да можем да докажем обстоятелства, свързани с предоставянето на услугата. Информацията е възможно да бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, поради необходимостта да докажем пред него факти и обстоятелства свързани с предоставянето на услугата.
На следващо място, поддържаме клиентското Ви досие въз основа на легитимен интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към предоставяните от нас услуги и да подобряваме предложенията си.
1.4. „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД обработва горепосочените данни при следните правни основания:
- Съгласие за обработка на лични данни дадено от ползвателя на картата или в случаите на непълнолетни лица от родител, настойник и/или попечител упражняващ родителски права;
- Изпълнение на Договор, по който ползвателят на картата е страна;
- Спазване на правните задължения, на които „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД може да подлежи (например задължението да поддържа документация за данъчни и счетоводни цели и др.)
- За целите на легитимните интереси на „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД, както е посочено по-горе.
1.5. Категории получатели на данни извън „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД
Дружеството не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.
Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
- Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.п.);
- Наши доверени партньори, които спазват най-високи стандарти за сигурност и поверителност на предоставяната им информация, доколкото това е необходимо за предоставяне на предлаганите от нас услуги);
- Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения, както и осъществяването на електронни разплащания;
- Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
- Доставчици на допълнителни услуги, предлагани в рамките на осъществявания от „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД предмет на дейност (организатори на спортни състезания или други събития, за които ползвателите на услуги са изявили желание за участие)
- Дружества, осигуряващи информационни системи и поддръжката на терминалите (като четци на баркодове в спортните обекти), както и други услуги по поддръжка; дружества, поддържащи електронни платежни услуги, лица, предоставящи услуги, свързани с обслужването на потребителите на карти и подпомагане на нашите маретингови дейности;
- Връзки към други сайтове: Ако последвате връзките на нашия сайт, които водят до сайтове на трети страни, които не са собственост на „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД, моля имайте предвид, че тези сайтове имат свои собствени политики за поверителност. Ние не носим отговорност за тези политики за поверителност. Вие трябва да разгледате тези политики за поверителност и да се запознаете с тях, преди да споделяте каквато и да било информация за Вас на тези сайтове.
- Във връзка с всеки един раздел на сайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни: Когато ползвате уеб сайта www.salsadiva.info или профил в социална медийни платформи като Facebook, Twitter, Google +, Tumbler, YouTube, Pinterest и други, или когато използвате Вашия профил в такава социална платформа или въвеждате идентификационни данни, за да се регистрирате на уеб сайта, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страници или чрез този профил, включително Вашите данни за достъп или потребителско име.

1.6. Срок на съхранение на данните.
Като администратор на данни „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.
За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Архивите съдържащи клиентски досиета за срок от 5 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.
Периодът на съхранение може да бъде удължен, ако това се налага за спазването на законови или подзаконови нормативни изисквания, за времето, определено съгласно тези изисквания.
1.7. Чувствителни лични данни
Като общо правило, ние не събираме чувствителни лични данни посредством нашия Уебсайт. „Чувствителни лични данни“ са всякаква информация, разкриваща расов или етнически произход на физическото лице, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, данни за здравословно състояние или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Това понятие също така включва лични данни, свързани с присъди и нарушения.
В случай, че е абсолютно необходимо да се съберат такива данни, за да се постигне целта, за която се извършва обработването, ние ще направим това в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, включително след получаване на Вашето изрично предварително съгласие и при условията, описани в тази Политика за поверителност.
1.8. Лична информация и деца
Уебсайтът е предназначен за използване от пълнолетни лица, които имат възможност да сключат договор, съобразно законодателството на държавата, в която се намират.
Децата на възраст под 16 години трябва да получат съгласие от лицата, носещи родителска отговорност за тях, преди да изпратят своите данни на Уебсайта.
16-годишната възрастова граница може да бъде намалена до 13 години в зависимост от местното законодателство във Вашето обичайно място на пребиваване.

2. Права на физическите лица-субекти на данни.
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:
Право на достъп;
Право на коригиране на неточни или непълни данни;
Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
Право на ограничение на обработването;
Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
Горните права може да упражните чрез отправено искане до „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД (писмено на хартиен носител или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Дружеството.
ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ И ОПЛАКВАНИЯ

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда
Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. София.

3. Политика за бисквитки
3.1. Какво са “бисквитките”?
"Бисквитките" или "Cookies" са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уебсайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.
3.2. Използване на “бисквитки” от трети страни
Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове (например от Tumblr, Facebook, YouTube, Pinterest или др.). При посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, има вероятност на Вашето крайно устройство да бъдат поставени "бисквитки" и от тези други сайтове. „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД няма контрол върху създаването и управлението на тези "бисквитки". За повече информация относно целта за използване на "бисквитки" от трети страни, моля да потърсите политиките за поверителност и използване на "бисквитки", приети от съответните трети страни.
3.3. Управление на “бисквитки”
Повечето браузъри Ви позволяват да преглеждате и управлявате “бисквитките” за даден уебсайт. Може да промените настройките на Вашия браузър по такъв начин, че съществуващите "бисквитки" да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на "бисквитки".
Имайте предвид, че ако изтриете всички “бисквитки”, всички предпочитания, които сте задали, ще бъдат загубени, включително възможността да се откажете от “бисквитките”, тъй като самата функция изисква поставянето на “бисквитка” за отказване от устройството ви.
4. Въведени от „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД мерки за защита на личните данни.
В „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД сме въвели мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като сме приели Вътрешни правила за защита на личните данни, Процедури за начините на комуникация при жалба, за преносимост на данни, за прозрачност при обработване на личните данни, за управление на исканията на субекти, по получаване на съгласие, по уведомяване за нарушения на сигурността, за съхраняване и унищожаване на документи, както и редица други технически мерки за осигуряване сигурността на личните данни.
Сайтът www.salsadiva.info собственост на „СПОРТ ПЛЕЙС“ ЕООД използва защитени връзки за събиране на Вашите лични данни. За изпълнение на услугите ни работим само с организации, които се придържат към най-високите стандарти за сигурност на лични данни.
Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събирани и се обработват. Във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните Ви данни, включваме договорни клаузи за поверителност на данните.
Сигурността и защитата на всички данни, които съхраняваме за Вас, нашите клиенти, винаги са били основен наш приоритет.
Благодарим Ви, че сте наши клиенти!

БългарскиEnglishFrenchDeutchItalianРускийEspaniol